Mezi nádorová onemocnění, která jsou prioritou našeho výzkumu, patří nádorové onemocnění vaječníků a plic.

Nádorové onemocnění vaječníků

Nádorové onemocnění vaječníků je jedno z nejhůře zjistitelných onemocnění v běžné populaci. Podle statistických údajů je odhaleno v rané fázi pouze u cca 25 % pacientek. Přibližně 90 % z těchto pacientek pak může profitovat z časného záchytu ve formě konvenčnícho chirurgického odstranění a chemoterapie. Většina pacientek přichází k lékaři s pokročilejší formou nádoru.

V reálné laboratorní praxi je při odhalování nádoru vaječníků obtížné dosáhnout takové diagnostické kvality, která by dosahovala u čtyř parametrů (senzitivita, specificita, NPH a PPH) hodnoty 100 %.  Laboratorní diagnostické testy pro detekci karcinomu vaječníků jsou mimo jiné založené na zjištění koncentrace látky označované jako CA-125. Jedná se o molekulu, která se detekuje v séru pacientky a překročení určité kritické hladiny signalizuje možnost výskytu nádoru v těle. Pokud se CA-125 sleduje samostatně bez jiných podobných látek, pak jsou její hodnoty přibližně následující: senzitivita – 79%; specificita – 76%, PPH – 63%; NPH – 87% (http://doi.org). Nízká specificita neumožňuje využít tuto molekulu pro zjištění rané fáze onemocnění.

Nádorové onemocnění plic

Karcinom plic je třetím nejčastějším onkologickým onemocněním v ČR. Vzhledem k tomu, že neexistují časné varovné signály, které by umožnili jeho odhalení v nejranějších fázích, býva tato choroba často zachycena v pokročilém stadiu. Součásti našeho výzkumu je proto také výcvik psů pro vyhledávání raných stadií tohoto onemocnění.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme se rozhodli pro provedení řady experimentů, jejichž základem je využití psů, kteří jsou cvičeni k označování vzorků obsahující pach „nádoru vaječníků“ nebo nádorů plic. Definovali jsme si hypotézy, které bychom chtěli postupně ověřit. Zároveň jsme navázali spolupráci s odborníky z různých oborů, včetně onkologie, gynekologie, plicního lékařství, epidemiologie a systému kvality. Spolupracujeme samozřejmě také se specialisty v oboru kynologie.

První výsledky výcviku psů v domácím prostředí jsou uvedeny v tabulce níže. Jedná se průběžné výsledky subjektivního hodnocení kynologů bez zaslepení pokusů. Jsme si vědomi, že vzhledem k nezaslepení testů mohou být výsledky nadhodnoceny. Dvojitě zaslepená studie je plánována v nejbližší době. Rádi Vás budeme informovat.

Pokud Vás náš projekt zaujal, můžete se stát jeho součástí, ať již jako dobrovolník nebo odborník, který by chtěl s námi spolupracovat především v oblasti získávání vzorků onkologických pacientů.  Kontaktujte nás prosím. Budeme velmi rádi za Vaši účast.

Pilotní výsledky testů diagnostických psů (nezaslepené zkoušky)

Legenda

Senzitivita udává procento správně pozitivních výsledků z daného souboru.

Specificita udává procento správně negativních výsledků z daného souboru.

Pozitivní prediktivní hodnota – PPH vyjadřuje schopnost testu najít nemocné mezi všemi jedinci s pozitivním výsledkem testu. Jedná se o pravděpodobnost, že při pozitivním testu je daná osoba skutečně nemocná.

Nebo jinak PPH udává v procentech, s jakou pravděpodobností bude mít pacient hledanou chorobu, když bude výsledek testu pozitivní.

Negativní prediktivní hodnota – NPH vyjadřuje schopnost testu najít zdravé mezi všemi jedinci s negativním výsledkem testu. Je to tedy pravděpodobnost, že jedinec s negativním testem je opravdu zdravý.

Jinými slovy NPH udává v procentech, s jakou pravděpodobností nebude mít pacient hledanou chorobu, když bude výsledek testu negativní

Zdroj: Klinická biochemie (druhé, přepracované vydání). Jaroslav Racek et al., 2006, ISBN80-7262-324-9

Co je v plánu

Rozšiřujeme výcvik. Dalším onemocněním, kterému se budeme v rámci výzkumu brzy věnovat je nádorové onemocnění prostaty. Jedná se o onemocnění, které je u mužů jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Laboratorní vyšetření molekuly známé pod zkratkou PSA bohužel nelze použít pro celoplošný screening z důvodu její nízké specifity. Ta může vést ke zbytečným případům biopsie prostaty. Cílem výcviku bude naučit psi rozlišovat vzorky moči pacientů s potvrzenou benigní hyperplazií prostaty od vzorků moči pacientů s ranými fázemi karcinomu prostaty.